>
>
Korzyści z zastosowania omega-3 kwasów tłuszczowych w leczeniu żywieniowym (enteralnym) dzieci

Korzyści z zastosowania omega-3 kwasów tłuszczowych w leczeniu żywieniowym (enteralnym) dzieci

DzieciImmunologiaomega-3

Żywienie dzieci jest jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na zdrowie, prawidłowe wzrastanie i rozwój. Zbilansowana, urozmaicona i dostosowana do potrzeb organizmu dziecka dieta, powinna dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku wystąpienia choroby. Wówczas podaż składników odżywczych jest istotna nie tylko dla zapewnienia optymalnego wzrastania, ale również dla wsparcia leczenia procesu chorobowego. Stan, w którym organizm nie otrzymuje z pożywieniem wystarczającej ilości składników odżywczych – niezbędnych w zdrowiu i w chorobie, prowadzi do niedoborów pokarmowych, czego konsekwencją może być niedożywienie. Niedożywienie u dzieci nie tylko zaburza proces wzrastania i rozwoju, ale może również prowadzić do wielu powikłań np. gorszej odpowiedzi na leczenie czy mniej efektywnej rehabilitacji.

Jakie skutki niesie niedożywienie u dzieci?

O niedożywieniu u dzieci możemy mówić gdy dziecko przyjmuje 75%- 50%  dziennego zapotrzebowania przez okres 7 – 10 dni, co w przypadku pobytu w szpitalu oraz w przypadku przewlekłej choroby, nie jest rzadkością.  Powikłania wynikające z niedożywienia uniemożliwiają często podjęcie innego rodzaju terapii (np. opóźniają wykonywanie zabiegów i pogarszają rokowanie po operacji), przedłużają pobyt chorego dziecka w szpitalu, zwiększają częstość hospitalizacji oraz koszty leczenia, a także powodują większą śmiertelność.  Wykazano, że przewlekłe niedożywienie u dzieci może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, w tym zaburzeń rozwoju psychicznego i fizycznego, a im młodsze dziecko, tym poważniejsze są skutki niedożywienia.

Choroba dziecka, a w związku z tym często zmiana apetytu oraz ograniczona sprawność  przewodu pokarmowego i/lub metabolizmu stwarza dla rodziców niejednokrotnie wyzwanie dla zapewnienia odpowiednio zbilansowanej diety, która dostarczy niezbędnych składników odżywczych i energii. W takiej sytuacji warto jest sięgnąć po żywienie enteralne, które jest uznawane za część procesu leczniczego gdyż pozwala skutecznie zapewnić potrzeby żywieniowe dziecka.

Czym jest żywienie enteralne?

Żywienie enteralne stanowi najbardziej fizjologiczną i bezpieczną formę leczenia żywieniowego, zalecane jest małym pacjentom w sytuacji gdy nie są w stanie spożywać tradycyjnych posiłków lub mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze.  Żywienie enteralne obejmuje podaż płynnego pokarmu zarówno dojelitowo poprzez zgłębnik jak i doustnie poprzez stosowanie specjalistycznych doustnych preparatów żywieniowych w postaci DRINK [1]. Diety, przeznaczone do żywienia enteralnego dzieci  kwalifikowane są jako „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego”, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady definiowana jest jako „żywność specjalnie przetworzoną lub żywność o specjalnym składzie przeznaczoną do dietetycznego odżywiania pacjentów, w tym niemowląt, stosowaną pod nadzorem lekarza; jest ona przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia pacjentów z ograniczoną, upośledzoną lub zaburzoną zdolnością przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywności lub niektórych składników odżywczych zawartych w tej żywności lub jej metabolitach, lub pacjentów z innymi uzasadnionymi medycznie wymaganiami żywieniowymi, w przypadku których dietetyczne odżywianie nie może zostać osiągnięte jedynie przez zmianę normalnej diety” [2]. Jednym słowem w sytuacji gdy u dziecka może dojść do niedożywienia z powodu choroby, warto jest skonsultować z lekarzem prowadzącym stosowanie żywienia enteralnego.

Ważne jest, że przy określaniu składu takich preparatów uwzględniane są uznane zasady medyczne, żywieniowe oraz ogólnie przyjęte dane naukowe. Wśród składników, na których zawartość  w tych preparatach, zwraca się szczególną uwagę, znajdują się omega-3 kwasy tłuszczowe. Są one niezbędne dla zachowania prawidłowych funkcji organizmu człowieka na każdym etapie życia. Szczególne zapotrzebowanie przypada jednak w okresie dzieciństwa, jak również w okresie ciąży i laktacji [3]. Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 należą do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Z uwagi na to, iż organizm ludzki nie posiada zdolności syntetyzowania ich w wystarczającej ilości, powinny być one dostarczane wraz z codzienną dietą.

Znaczenie kwasów omega-3 w diecie dziecka

Do rodziny podstawowych kwasów tłuszczowych omega-3 zaliczamy kwas alfa-linolenowy (ALA) oraz jego pochodne: kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA) [4]. W organizmie człowieka kwasy omega-3 działają wielokierunkowo, wpływając na szereg reakcji metabolicznych i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów w organizmie, w szczególności mózgu, siatkówki oka oraz układu sercowo-naczyniowego [5,6].

Kwasy tłuszczowe omega-3 wchodzą w skład błon komórkowych, odpowiadając za ich elastyczność oraz płynność. Badania naukowe wykazały, że kwas DHA i EPA wykazują różne efekty biologiczne w organizmie. Kwas EPA wpływa głównie na układ sercowo-naczyniowy, zaś DHA jest bardzo ważnym składnikiem tkanki nerwowej i mózgowej, stanowiąc około 60 % wszystkich kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych neuronów. Kwas DHA odgrywa ogromną rolę w rozwoju układu nerwowego zarówno w okresie życia płodowego jak i we wczesnym dzieciństwie. Ponadto DHA wpływa na procesy widzenia oraz zdolności uczenia się w latach późniejszych. W przypadku dzieci starszych, kwas DHA niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania mózgu, wpływa również na rozwój psychiczny dziecka [7,8,9]. Kwas EPA jest niezbędny w diecie ze względu na działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwzakrzepowe oraz korzystny wpływ na kurczliwość naczyń krwionośnych [10,11,12]. Ważny jest również fakt, że kwasy omega-3 uczestniczą w procesach odpornościowych organizmu [10,13].

Zastosowanie kwasów omega -3 w żywieniu enteralnym

Proces chorobowy powoduje w organizmie dziecka szereg negatywnych skutków. Często chorobie towarzyszy proces zapalny, który jest naturalnym mechanizmem obronnym organizmu. Przewlekły stan zapalny może towarzyszyć wielu chorobom, w tym chorobom nowotworowym, które dotykają również dzieci. Jeżeli stan zapalny utrzymuje się w organizmie zbyt długo, może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Zastosowanie dodatku kwasów omega-3 w żywieniu enteralnym może przyczyniać się do zmniejszenia stanu zapalnego, a tym samym wspomagać proces zdrowienia. Badania przeprowadzone na grupie dzieci z łagodną do umiarkowanej sepsy, wykazały znaczną poprawę stanu zdrowia małych pacjentów w przypadku zastosowania dodatku kwasów omega-3 do żywienia enteralnego. Interwencja taka przyczyniła się również do krótszego pobytu tych dzieci na oddziale intensywnej terapii [14]. Z kolei badania na populacji dorosłych wykazały, iż zastosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w chorobach nowotworowych przyczyniają się do spowolnienia rozpadu tkanki mięśniowej oraz przeciwdziałały wyniszczeniu nowotworowemu (kacheksji) [15,16,17,18].

Ogólnie przyjęte jest, że kwasy tłuszczowe omega – 3 warto jest stosować u zdrowych dzieci ze względu na liczne korzyści, ta sama zasada obowiązuje również u dzieci chorych. Badania pokazują, że stosowanie kwasów omega-3 w leczeniu żywieniowym może wpływać korzystnie i wspierać organizm w procesie leczenia w sposób wielokierunkowy. Doniesienia naukowe dotyczące zastosowania kwasów tłuszczowych omega – 3 wskazują nie tyko na poprawę wyników leczenia, ale też bardziej efektywną i skuteczną rehabilitację. Dlatego warto aby diety stosowane w żywieniu enteralnym również je zawierały.

Interesuje Cię temat żywienia klinicznego?

Zapisz się na newsletter Żywienie ma znaczenie i dowiaduj się o nowościach w naszym serwisie jako pierwszy.

Piśmiennictwo:

 • Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition. Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrition, 2010; 51: 110-122
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/ EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE,dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009.
 • Stanowisko grupy ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Standardy Medyczne, Pediatria 2010, tom 7
 • Achremowicz K., Szary-Sworst K.: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy sta-nu zdrowia człowieka. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2005; 3(44): 23-35
 • Nowak Z.J.: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 w siatkówce i praktyce medycznej – blaski i cienie. Magazyn Lekarza Okulisty  2009
 • Bartnikowska :  Fizjologiczne  działanie  polienowych  kwasów  tłuszczowych  z  rodziny  n-3.  Tłuszcze Jadal, 2008, 1-2, 10-15
 • Koletzko B., Lien E., Agostoni C. i wsp., World Association of Perinteral Medicine Dietary Guidelines Working Group: The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in preganancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations., J. Perinat. , 2008; 36 (1): 5-14
 • Holman R.T. The slow discovery of the importance of ome-ga-3 essential fatty acids in human health. Nutr. 1998;128: 427Sñ433S
 • Carlson SE, Colombo J.: Docosahexaenoic Acid and Arachidonic Acid Nutrition in Early Development, Adv Pediatr. 2016 Aug;63(1):453-71
 • Calder PC.: Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man, Biochem Soc Trans. 2017 Oct 15;45(5):1105-1115
 • Koletzko B., Cetin I., Brenna J.T.; Perinatal Lipid Intake Working Group; Child Health Foundation; Diabetic Pregnancy Study Group; European Association of Perinatal Medicine; European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; European society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Committee on Nutrition; International Federation of Placenta Associations; International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids. dietary fat intakes for pregnant and lactating women. Br J Nutr 2007; 98: 873-877
 • Lauritzen L., Brambilla P., Mazzocchi A. i in., DHA Effects in Brain Development and Function, „Nutrients” 2016;8(1), s. 6. Published 2016 Jan 4.
 • Gutiérrez S, Svahn SL, Johansson ME.: Effects of Omega-3 Fatty Acids on Immune Cells, Int J Mol Sci. 2019 Oct 11;20(20):5028
 • Al-Biltagi MA, Abo-Elezz AA, Abd-Elhafez MA, Mabrouk MM, Suliman GA.: Beneficial Effects of Omega-3 Supplement to the Enteral Feeding in Children With Mild to Moderate Sepsis, J Intensive Care Med. 2017 Mar;32(3):212-217
 • Fearon, K. H. C. et al. Effect of a protein and energy dense n-3 fatty acid enriched oral supplement on loss of weight and lean tissue in cancer cachexia: a randomised double blind trial. Gut 2003 Oct;52(10);1479-1486
 • Murphy RA et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer. 2011 Apr 15;117(8):1775-82
 • Giacosa A et al. Fish oil and treatment of cancer cachexia. Genes Nutr 2008 Apr; 3(1): 25–28.
 • Weed HG et al. Lean body mass gain in patients with head and neck squamous cell cancer treated perioperatively with a protein- and energy-dense nutritional supplement containing eicosapentaenoic acid. Head Neck 2011 Jul;33(7):1027-333

Podziel się tym artykułem:

Udostępnij na Facebooku
Tweetnij
Udostępnij na Linkedin
Wyślij e-mail

Powiązane produkty:

frebini-energy-drink
Frebini Energy DRINK
Dla dzieci
Fresubin-energy-drink
Fresubin Energy DRINK
Okres okołooperacyjny

Dbaj o siebie!

Nie musisz wychodzić z domu, zamów nasze produkty z wygodną dostawą pod same drzwi.

Mogą Cię zainteresować:

Poznaj nasze produkty

Fresubin_PlantBasedDrink_200ml_frontal_Vanilla_Jun2023_PL
Fresubin Plant Based Drink
Żywność medyczna zwierająca w 100% roślinne składniki
Fresubin-energy-drink
Fresubin Energy DRINK
Okres okołooperacyjny
Fresubin protein Poziomka
Fresubin Protein Energy DRINK
Choroby wieku podeszłego
supportan-drink
Supportan DRINK
Onkologia
Diben-DRINK
Diben DRINK
Cukrzyca
fresubin-2-kcal-hp
Fresubin 2 kcal HP
dojelitowy

Zapisz się do newslettera

Nie przegap nowości na Żywienie ma znaczenie.
Bądź na bieżąco z wiedzą dotyczącą żywienia klinicznego.

Zgoda na przetwarzanie danych według polityki prywatności*